Annual professional award
WEVA GrAward 2019
For new users
4/14
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Edgard & Reina
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Elopement in Santorini | A fine art wedding film | Spiros & Evelina
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - As long as you hold me
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Love story of Chris & Stavriani in Historical Mani
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Elena & George Wedding Highlights
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - alex & amanda // highlight film
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - |Are You Ready|
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Smile
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Danae / Christening story
WEVA GrAward 2019 - Best Young Professional - Wedding

Love story of Chris & Stavriani in Historical Mani

Videographer Vangelis Petalias

Athens, Greece
Dmitry Sedov — 6
Daniele Donati — 8
Kostas Petsas — 6
Remi Schouten — 4
Nikos Oikonomou — 8
Dimitris Haidis — 5
Anthony Venitis — 7
Stavros Oikonomou — 6
∑ 50